Legislatie

LEGE   Nr. 195 din 20 aprilie 2001    *** Republicata
Legea voluntariatului
EMITENT:      PARLAMENTUL ROMANIEI
PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 276 din 25 aprilie 2007

*) Republicata in temeiul art. II din Legea nr. 339/2006 pentru modificarea si completarea Legii voluntariatului nr. 195/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 651 din 27 iulie 2006, dandu-se textelor o noua numerotare.
Legea voluntariatului nr. 195/2001 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 206 din 24 aprilie 2001 si a fost modificata prin Ordonanta Guvernului nr. 58/2002 pentru modificarea si completarea Legii voluntariatului nr. 195/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 642 din 30 august 2002, aprobata cu modificari prin Legea nr. 629/2002, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 848 din 25 noiembrie 2002.

CAP. 1
Dispozitii generale

ART. 1
Prezenta lege reglementeaza participarea persoanelor fizice la actiuni de voluntariat organizate de persoane juridice de drept public si de drept privat, fara scop lucrativ, in Romania.

ART. 2
In sensul prezentei legi:
a) voluntariatul este activitatea de interes public desfasurata din proprie initiativa de orice persoana fizica, in folosul altora, fara a primi o contraprestatie materiala;
b) activitatea de interes public este activitatea desfasurata in domenii cum sunt: asistenta si serviciile sociale, protectia drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de invatamant, stiintific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protectie a mediului, social si comunitar si altele asemenea;
c) organizatia gazda este persoana juridica de drept public sau persoana juridica de drept privat, fara scop patrimonial, care administreaza activitatea de voluntariat. In raport cu natura activitatii desfasurate, complexitatea acesteia, riscurile pe care le implica, impactul produs, respectiv raspunderea pe care o implica, intre parti se poate incheia un contract de voluntariat;
d) contract de voluntariat este o conventie cu titlu gratuit, incheiata intre o persoana fizica, denumita voluntar, si o persoana juridica, denumita organizatie gazda, in temeiul careia prima persoana se obliga fata de a doua sa presteze o activitate de interes public fara a obtine o contraprestatie materiala;
e) beneficiarul voluntariatului este persoana fizica sau juridica in folosul careia se desfasoara activitatea de voluntariat. Organizatia gazda poate fi identica sau diferita de beneficiarul voluntariatului.

ART. 3
Prezenta lege se fundamenteaza pe urmatoarele principii:
a) participarea ca voluntar, pe baza consimtamantului liber exprimat;
b) implicarea activa a voluntarului in viata comunitatii;
c) desfasurarea voluntariatului cu excluderea oricarei contraprestatii materiale din partea beneficiarului activitatii;
d) participarea persoanelor la activitatile de voluntariat se face pe baza egalitatii de sanse si de tratament, fara niciun fel de discriminare.

ART. 4
Activitatile voluntare izolate, sporadic prestate, in afara raporturilor cu persoanele juridice prevazute la art. 1, din ratiuni familiale, de prietenie sau de buna vecinatate, nu fac obiectul prezentei legi.

ART. 5
Autoritatile locale ofera sprijin in derularea stagiilor de voluntariat, acordand prioritate activitatilor care se adreseaza tinerilor din categoriile sau zonele defavorizate.

ART. 6
(1) Este interzis sa se incheie contract de voluntariat in scopul de a evita incheierea unui contract individual de munca sau, dupa caz, a unui contract civil de prestari de servicii ori a altui contract civil cu titlu oneros pentru efectuarea prestatiilor respective.
(2) Sunt lovite de nulitate absoluta contractele de voluntariat incheiate cu aplicarea dispozitiilor prezentei legi de persoanele juridice prevazute la art. 1, in scopul evitarii incheierii unui contract individual de munca sau, dupa caz, a unui contract civil de prestari de servicii ori a altui contract civil cu titlu oneros.
(3) Participarea ca voluntar nu poate substitui serviciul militar sau alte formule alternative care inlocuiesc serviciul militar si nu poate reprezenta un echivalent pentru un loc de munca remunerat.
(4) Voluntarilor cetateni straini le este garantata rezidenta pe durata stagiului de voluntariat.

ART. 7
(1) In sensul programului de actiune comunitar “Tineret”, tanar voluntar este persoana cu varsta cuprinsa intre 18 si 25 de ani care incheie, in conditiile legii, un contract de voluntariat pentru o perioada limitata, urmarindu-se dezvoltarea aptitudinilor si formarea experientei personale si interculturale, contribuind in acelasi timp la binele comunitatii.
(2) Tanarul voluntar participa intr-un stat membru al Uniunii Europene, altul decat cel in care isi are resedinta ori domiciliul, sau intr-un stat tert la o activitate nelucrativa si neremunerata, care prezinta importanta pentru comunitate si are o durata limitata de maximum 12 luni, in cadrul unui proiect recunoscut de statul respectiv si de Uniunea Europeana.
(3) Stagiile comunitare de voluntariat pentru tineri, in functie de durata prevazuta, se diferentiaza in stagii pe termen lung, cu durata intre 3 luni si un an, si stagii pe termen scurt, cu durata intre 3 saptamani si 3 luni.
(4) Pentru programul de actiune comunitar “Tineret” organizatia gazda asigura tanarului voluntar acoperirea cheltuielilor de transport intern, cazare si masa completa. Din fonduri de la Comisia Europeana se asigura transportul extern si o indemnizatie de deplasare neimpozabila, sub forma de bani de buzunar, pe intreaga durata a stagiului de voluntariat.
(5) La sfarsitul stagiului de voluntariat, in cadrul programului de actiune comunitar “Tineret” se va elibera de catre Comisia Europeana un certificat nominal care sa recunoasca prestarea activitatii de voluntar, precum si experienta si aptitudinile dobandite.

CAP. 2
Contractul de voluntariat

ART. 8
(1) Voluntariatul se desfasoara pe baza unui contract incheiat in forma scrisa, sub sanctiunea nulitatii absolute, intre voluntar si organizatia gazda, in conditii de libertate contractuala a partilor si cu respectarea dispozitiilor prezentei legi.
(2) Organizatia gazda este obligata sa pastreze un registru de evidenta a voluntarilor, a duratei si a tipului activitatii desfasurate de acestia.
(3) Daca partile convin ca este oportun un contract de voluntariat, acesta se incheie in doua exemplare, dintre care unul se pastreaza in mod obligatoriu in evidenta persoanei juridice.

ART. 9
In contractul de voluntariat trebuie sa fie stipulate cel putin urmatoarele drepturi ale voluntarului:
a) desfasurarea activitatii in concordanta cu capacitatea si disponibilitatea sa;
b) asigurarea de catre organizatia gazda a desfasurarii activitatilor in conditiile legale de protectie a muncii, in functie de natura si de caracteristicile activitatii respective;
c) asigurarea de catre organizatia gazda, in conditiile prevazute de lege, impotriva riscurilor de accident si de boala sau a altor riscuri care decurg din natura activitatii; in lipsa asigurarii, orice daune suferite de voluntar in decursul desfasurarii activitatii de voluntariat se suporta integral de organizatia gazda, daca acestea nu au fost determinate de culpa voluntarului. Voluntarul poate renunta la acest drept. Renuntarea trebuie sa fie expresa si se exprima in scris;
d) eliberarea de catre organizatia gazda, la terminarea perioadei de voluntariat, a unui certificat nominal care sa recunoasca prestarea activitatii de voluntar, precum si experienta si aptitudinile dobandite;
e) in functie de intelegerea dintre organizatia gazda si voluntar, se poate stabili rambursarea de catre organizatia gazda, in conditiile convenite in contract, a cheltuielilor efectuate pentru realizarea activitatii. Renuntarea de catre voluntar la acest drept echivaleaza cu un act de liberalitate.

ART. 10
Contractul de voluntariat urmeaza sa cuprinda cel putin urmatoarele obligatii ale voluntarului:
a) sa indeplineasca sarcinile primite din partea organizatiei gazda;
b) sa pastreze confidentialitatea informatiilor la care are acces in cadrul activitatii de voluntariat;
c) sa participe la cursurile de instruire organizate, initiate sau propuse de organizatia gazda pentru o mai buna desfasurare a activitatii voluntarului;
d) voluntarul este raspunzator pentru daunele morale sau materiale aduse organizatiei gazda in cadrul activitatii de voluntariat din propria culpa.

ART. 11
In executarea contractului de voluntariat voluntarul se subordoneaza conducerii persoanei juridice cu care a incheiat contractul.

ART. 12
Executarea obligatiilor contractuale ce revin voluntarului nu se poate face prin reprezentare.

ART. 13
Raspunderea pentru neexecutarea sau pentru executarea necorespunzatoare a contractului de voluntariat este supusa regulilor prevazute de Codul civil.

ART. 14
Daca pe parcursul executarii contractului de voluntariat intervine, independent de vointa partilor, o situatie de natura sa ingreuneze executarea obligatiilor ce revin voluntarului, contractul va fi renegociat, iar daca situatia face imposibila executarea in continuare a contractului, acesta este reziliat de plin drept.

ART. 15
Renegocierea contractului de voluntariat se face la cererea scrisa a uneia dintre parti, in conditiile stabilite prin contract.

ART. 16
Denuntarea unilaterala a contractului de voluntariat are loc din initiativa oricareia dintre parti si se face in forma scrisa, cu aratarea motivelor. Conditiile denuntarii se stabilesc prin contract, termenul stabilit pentru prezentarea preavizului fiind de 30 de zile.

ART. 17
Litigiile izvorate din incheierea, modificarea, executarea sau incetarea contractului de voluntariat sunt de competenta instantelor judecatoresti, daca partile contractului nu le pot rezolva pe cale amiabila. Actiunile izvorate din contractul de voluntariat sunt scutite de taxa de timbru.

CAP. 3
Dispozitii finale

ART. 18
Se excepteaza de la dispozitiile prezentei legi pompierii voluntari din cadrul serviciilor de pompieri civili constituie conform Ordonantei Guvernului nr. 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 212/1997, cu modificarile ulterioare*).
————
*) Ordonanta Guvernului nr. 60/1997 a fost abrogata prin Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 633 din 21 iulie 2006. Legea nr. 307/2006 nu mai reglementeaza “serviciile de pompieri civili”, ci consacra “serviciile de urgenta voluntare sau private”.

ART. 19
La concursurile organizate pentru ocuparea de posturi, daca doi sau mai multi candidati obtin punctaje egale, autoritatile si institutiile publice, precum si cele private pot sa acorde punctaj suplimentar persoanelor care prezinta unul sau mai multe certificate nominale de voluntariat prin care se recunoaste prestarea activitatii de voluntariat, precum si experienta dobandite, in conditiile in care acestea constituie criterii de selectie.

ART. 20
Prezenta lege intra in vigoare la 60 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.